Sähkösopimusten tuote-ehdot, myyntiehdot ja sähkösopimuksen peruminen

Tältä sivulta löydät kotitalousasiakkaiden ja yritysasiakkaiden sähkösopimusten tuote-ehdot, Energiateollisuus ry:n suosittelemat yleiset ehdot sekä tietoa sähkönmyyntisopimuksen perumisesta.

Siirry helposti linkkien kautta tuote-kohtaisiin ehtoihin.

Sähkösopimus yritykselle

Priimaplus-sähkösopimus

VARMA3-sähkösopimus

Priima -sähkösopimus – tuote-ehdot

Edellytykset sopimuksen aloittamiselle

Priima -sähkösopimuksen käyttökohteina voivat olla Suomessa yleiseen sähkönjakeluverkkoon liitetyt käyttöpaikat, joiden pääsulakekoko on korkeintaan 3 x 63 ampeeria. Käyttöpaikalla on oltava etäluettava, tunneittain rekisteröivä sähköenergian kulutusmittaus. Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan.

Sopimusrakenne

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi sanoa sopimuksen irti kahden viikon irtisanomisajalla, mikäli asiakkaalla ei ole voimassaolevia hintakiinnityksiä. Leppäkosken Energia Oy:n (LE) osalta irtisanomisaika on yksi kuukausi vastaavin hintakiinnityksiä koskevin ehdoin.

Live -palvelussa on esitetty kulloinkin voimassa olevat kuukausimaksut ja toimitusmaksut, jotka voivat aika ajoin muuttua. Niille asiakkaille, joita muutos koskee, LE ilmoittaa vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutosajankohtaa. Ilmoitus lähetetään asiakkaan Live -palveluun antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asiakkaalla on mahdollisuus kiinnittää tuleva sähköenergian hinta Live -palvelussa esitetyille kiinnitysjaksoille. Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan jollekin jaksolle, sopimus muuttuu määräaikaiseksi ja se on voimassa kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti eikä sitä voi irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta. Tehtyjä hintakiinnityksiä ei voi perua. Jos asiakas purkaa määräaikaisen sopimuksen kesken sopimuskauden muista syistä kuin SME 2014 kohdissa 10.2.1 – 10.2.5 on säädetty, on LE:llä oikeus periä asiakkaalta sopimussakko, joka on 20 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta, kuitenkin aina vähintään 50 euroa (sis. alv 24%).

Kun asiakas kiinnittää hinnan jollekin tulevalle jaksolle, hän kiinnittää samalla kuukausi- ja toimitusmaksut kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti eikä niitä voi enää asiakkaan tai LE:n toimesta muuttaa. Jos asiakas on jo aiemmin kiinnittänyt kuukausi- ja toimitusmaksut jonkin jakson päättymiseen asti, uusi kiinnitys ei kumoa aiemmin kiinnitettyjä maksuja.

Sähköenergian hinta

Hinnoittelussa käytetään Nord Poolin tuntikohtaista spot-hintaa asiakkaan käyttöpaikan hinta-alueella, joka sopimuksen tekohetkellä on Elspot Finland. Jos tukkumarkkinoiden spot-hinnoittelussa siirrytään tuntikohtaisesta tarkkuudesta johonkin muuhun, esim. 15 minuutin tarkkuuteen, kaikki laskenta tehdään uuden tarkkuuden mukaisesti. Sähköenergian hinta muodostuu kuukausimaksusta, toimitusmaksusta, energiamaksusta ja tehtyjen hintakiinnitysten osuutta vastaavasta profiilivaikutuksesta.

Kuukausimaksu:

Kuukausimaksu on kiinteä eikä riipu sähkön kulutuksen määrästä.

Toimitusmaksu:

Toimitusmaksu on energiaperusteinen ja se peritään jokaiselta toimitetulta kilowattitunnilta.

Energiamaksu:

 • Jos asiakas ei ole kiinnittänyt hintaa, sähköenergian hinta määräytyy tuntikohtaisen spot-hinnan mukaisesti.
 • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 50 %:sesti, puolet sähköenergian tuntikohtaisesta hinnasta määräytyy kiinnityshinnan ja puolet spot-hinnan mukaisesti (50 % kiinnitysosuus).
 • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 100 %:sesti, sähköenergian tuntikohtainen hinta määräytyy kiinnityshinnan mukaisesti. Jos kiinnitys on tehty kahdessa erässä, kiinnityshinta on tehtyjen kiinnitysten keskiarvo (100 % kiinnitysosuus).
 • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan, hintaan lisätään kiinnitysosuutta vastaava profiilivaikutus.

Profiilivaikutus:

Profiilivaikutus syntyy asiakkaan tuntikohtaisen sähkönkäytön ja spot-hinnan yhteisvaikutuksesta. Jos asiakkaan sähkönkäyttö painottuu niille tunneille, joilla spot-hinta on alhainen, profiilivaikutus pienentää lopullista sähkölaskua. Vastaavasti sähkökäytön painottuminen kalliiden spot-hintojen ajalle kasvattaa laskua.

Profiilivaikutus lasketaan kalenterikuukausittain seuraavasti: asiakkaan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun spot-hinnan keskiarvosta vähennetään vastaavan kalenterikuukauden spot-hinnan aritmeettinen keskiarvo.

Sähkölaskun suuruus on kaikissa tilanteissa minimissään nolla euroa.

Sähkön alkuperä

Asiakas voi valita, onko hänen ostamansa sähkö päästötöntä energiaa (vesi tai tuuli) vai onko se ns. sekasähköä. Energian päästöttömyys varmennetaan EU:n hyväksymillä GO-alkuperätakuilla (Guarantee of Origin), joiden käyttöä viranomaiset valvovat väärinkäytösten estämiseksi. Asiakkaan valitessa päästöttömän sähkön hän hyväksyy myös siitä perittävän maksun. Kohdan ”Sopimusrakenne” säännöt koskevat myös GO-alkuperätakuun hinnan muuttamista.

Laskutus ja raportointi

Laskutushinta määräytyy aina kalenterikuukausittain kohdan ”Sähköenergian hinta” mukaisesti riippumatta siitä, mikä asiakkaan valitsema laskutusväli on. Laskussa ei eritellä hinnan muodostumisen yksityiskohtia kuten tuntikohtaisia hintoja, vaan asiakkaan sähkönkäytön ja laskutuksen tuntikohtainen raportointi tapahtuu Live -palvelussa, mistä asiakas voi halutessaan ladata tiedot omalle päätelaitteelleen.

Live-palvelu

Live on asiakkaan sähköenergian salkunhallintapalvelu, jota voi käyttää yleisimmillä päätelaitteilla. Livessä käytetään korkean tason salausjärjestelmää, joka takaa asiakkaan tietosuojan. LE on velvollinen pitämään Live -palvelun toiminnassa 24/7-periaatteella lukuun ottamatta sähköpörssin mahdollisia häiriötilanteita sekä normaaleja tai ennalta arvaamattomia huolto-, päivitys-, laite- ja tietoliikennekatkoja.

Hinnan kiinnitykset tehdään Live-palvelussa. Asiakkaalla on velvollisuus ylläpitää omat asiakastietonsa ajan tasalla, mukaan lukien sähköposti- ja puhelinnumerotiedot. Asiakkaan ja LE:n pääasiallinen kommunikointiväline on Live -palvelu.

Käyttäjä hyväksyy Live -palvelun käyttöehdot rekisteröityessään palveluun.

Yleistä

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Leppäkosken Energia Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät edellisestä linkistä tai ne voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostitse.

TUNTI-sähkösopimus – tuote-ehdot

 • TUNTI-sähkösopimuksen hinta määräytyy tunneittain sähköpörssi Nord Poolin Suomen hinta-alueen spot-hinnan perusteella.
 • Toistaiseksi voimassaoleva TUNTI-sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Sähkönmyyntisopimuksen voi irtisanoa kahden viikon (14 vrk) irtisanomisajalla.
 • Sopimukseen kuuluu e-asiointi, eli sinulla pitää olla voimassa oleva sähköpostiosoite. Sopimusvahvistuksen lähetämme paperilla kotiin, mutta muuten asiakasviestintämme on pääosin sähköistä.
 • Laskutyypistä riippumatta TUNTI-sopimuksen perusmaksu on 1,99 €/kk.
 • Paperilasku toimitetaan postitse kotiin. Sähköpostilasku lähetetään asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jonka toimivuudesta asiakas vastaa.
 • Ensimmäisen laskun saatuaan asiakas voi myös tilata e-laskun helposti omasta verkkopankistaan.
 • Energiamaksu on aina sama ja yhtä edullinen, kaikilla tariffeilla ja mittaustavoilla.
 • Leppäkosken Energia Oy pidättää oikeudet tarkistaa asiakkaan luottotiedot tilauksen yhteydessä ja olla vahvistamatta sopimusta
 • Sähkönkäyttöpaikan vuosikulutus voi olla enintään 100 000 kWh
 • Leppäkosken Energia Oy:llä ei ole velvollisuutta solmia uutta pörssihintasidonnaista sähkömyyntisopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, jos edellisestä sopimustyypin vaihtamisesta on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

YMPÄRISTÖ-sähkösopimus – tuote-ehdot

 • YMPÄRISTÖ-sähkösopimuksen hinta voi nousta tai laskea markkinahintojen muuttuessa, muutoksista tiedotetaan aina kuukautta ennen muutoksen voimaanastumista.
 • Toistaiseksi voimassaoleva sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Sähkösopimuksen voi irtisanoa kahden viikon (14vrk) irtisanomisajalla.
 • Sähkösopimuksen energia tuotetaan mahdollisuuksien mukaan Leppäkosken omassa Iin Kuivaniemen tuulipuistossa, Oulun lähellä. Tuulituotannon määrästä riippumatta YMPÄRISTÖ-sähkösopimuksen sähköenergia on aina alkuperätakuin turvattua, uusiutuvasti tuotettua sähköä.
 • Sopimukseen kuuluu e-asiointi, eli sinulla pitää olla voimassa oleva sähköpostiosoite. Sopimusvahvistuksen lähetämme paperilla kotiin, mutta muuten asiakasviestintämme on pääosin sähköistä.
 • Laskutyypistä riippumatta YMPÄRISTÖ-sopimuksen perusmaksu on aina sama.
 • Paperilasku toimitetaan postitse kotiin. Sähköpostilasku lähetetään asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jonka toimivuudesta asiakas vastaa.
 • Ensimmäisen laskun saatuaan asiakas voi myös tilata e-laskun helposti omasta verkkopankistaan.
 • Energiamaksumme on aina sama ja yhtä edullinen, kaikilla tariffeilla ja mittaustavoilla.
 • Leppäkosken Energia Oy pidättää oikeudet tarkistaa asiakkaan luottotiedot tilauksen yhteydessä ja olla vahvistamatta sopimusta.
 • Sähkönkäyttöpaikan vuosikulutus voi olla enintään 100 000 kWh.

TAKUU-sähkösopimus – tuote-ehdot

 • Sähkönhinta (energiamaksu sekä perusmaksu) pysyy samana sekä yhtä edullisena koko sopimuskauden ajan.
 • Sähkösopimus on määräaikainen ja voimassa 24 kuukautta.
 • Sopimukseen kuuluu e-asiointi, eli sinulla pitää olla voimassa oleva sähköpostiosoite. Sopimusvahvistuksen lähetämme paperilla kotiin, mutta muuten asiakasviestintämme on pääosin sähköistä.
 • Laskutyypistä riippumatta TAKUU-sopimuksen perusmaksu on aina sama.
 • Paperilasku toimitetaan postitse kotiin. Sähköpostilasku lähetetään asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jonka toimivuudesta asiakas vastaa.
 • Ensimmäisen laskun saatuaan asiakas voi myös tilata e-laskun helposti omasta verkkopankistaan.
 • Lähetämme hyvissä ajoin ennen vanhan sähkösopimuksesi päättymistä edullisen uusimistarjouksen
 • Leppäkosken Energia Oy pidättää oikeudet tarkistaa asiakkaan luottotiedot tilauksen yhteydessä ja olla vahvistamatta sopimusta.
 • Sähkönkäyttöpaikan vuosikulutus voi olla enintään 100 000 kWh.

MARKKINA-sähkösopimus – tuote-ehdot

 • MARKKINA-sähkösopimuksen hintaa tarkastetaan neljännesvuosittain (1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.)
 • Sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Sähkönmyyntisopimuksen voi irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla.
 • Sopimukseen kuuluu e-asiointi, eli sinulla pitää olla voimassa oleva sähköpostiosoite. Sopimusvahvistuksen lähetämme paperilla kotiin, mutta muuten asiakasviestintämme on pääosin sähköistä.
 • Sähkösopimukseen kuuluvat neljä kertaa vuodessa tapahtuvat hinnanmuutosilmoitukset lähetetään ainoastaan sähköpostitse. Asiakas on vastuussa sähköpostiosoitteen toimivuudesta ja yhteystietojen päivittämisestä sähkönmyyjälle.
 • Laskutyypistä riippumatta MARKKINA-sopimuksen perusmaksu on aina sama.
 • Paperilasku toimitetaan postitse kotiin. Sähköpostilasku lähetetään asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, jonka toimivuudesta asiakas vastaa.
 • Ensimmäisen laskun saatuaan asiakas voi myös tilata e-laskun helposti omasta verkkopankistaan.
 • Energiamaksu on aina sama ja yhtä edullinen, kaikilla tariffeilla ja mittaustavoilla.
 • Leppäkosken Energia pidättää oikeudet tarkistaa asiakkaan luottotiedot tilauksen yhteydessä ja olla vahvistamatta sopimusta.
 • Sähkönkäyttöpaikan vuosikulutus voi olla enintään 100 000 kWh.

Priimaplus -sopimusehdot

Edellytykset sopimuksen aloittamiselle

Käyttöpaikoilla on oltava etäluettava, tunneittain rekisteröivä sähköenergian kulutusmittaus. Sähköntoimitus pyritään aloittamaan kullakin käyttöpaikalla toivottuna alkamisajankohtana. Käyttöpaikan sähkönsiirrosta vastaava jakeluverkonhaltija vahvistaa sähköntoimituksen aloitusajankohdan.

Sopimusrakenne

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi sanoa sopimuksen irti kahden viikon irtisanomisajalla, mikäli asiakkaalla ei ole voimassaolevia hintakiinnityksiä. Leppäkosken Energian (myöhemmin LE) osalta irtisanomisaika on yksi kuukausi vastaavin hintakiinnityksiä koskevin ehdoin. Asiakkaalla on mahdollisuus kiinnittää tuleva sähköenergian hinta kiinnitysjaksoille, jotka on esitetty Live -palvelussa. Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain tai kokonaan jollekin jaksolle, sopimus on voimassa kiinnityshetkestä kyseisen jakson päättymiseen asti eikä sitä voi irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta. Tehtyjä hintakiinnityksiä ei voi perua.

Live -palvelussa on esitetty kulloinkin voimassa olevat kuukausimaksut ja toimitusmaksut, jotka voivat aika ajoin muuttua. Niille asiakkaille, joita muutos koskee, ilmoittaa vähintään 30 päivää ennen hinnanmuutosajankohtaa. Ilmoitus lähetetään asiakkaan Live -palveluun antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Palvelussa on esitetty myös reaaliaikaisesti päivittyvät kiinnitysjaksojen hinnat. Kaikki maksut on kuvattu alla kohdassa “Sähköenergian hinta”.

Kun asiakas kiinnittää hinnan jollekin tulevalle jaksolle, hän kiinnittää samalla kuukausi- ja toimitusmaksut kiinnityshetkestä ko. jakson päättymiseen asti eikä niitä voi enää asiakkaan tai LE:n toimesta muuttaa. Jos asiakas on jo aiemmin kiinnittänyt kuukausi- ja toimitusmaksut jonkin jakson päättymiseen asti, uusi kiinnitys ei kumoa aiemmin kiinnitettyjä maksuja.

Asiakas voi sopimusta tehdessään tai myöhemmin Live -palvelussa valtuuttaa LE:n tekemään hintakiinnityksiä puolestaan. LE:n tekemiä hintakiinnityksiä koskevat samat ehdot kuin asiakkaan itse tekemiä hintakiinnityksiä.

Sähköenergian hinta

Riippumatta siitä, onko asiakas kiinnittänyt hintaa vai ei, asiakas maksaa aina sopimuksen mukaisen kuukausimaksun, toimitusmaksun, profiilivaikutuksen sekä energiamaksun.

Kuukausimaksu:

Kuukausimaksu on kiinteä eikä riipu sähkön kulutuksen määrästä.

Toimitusmaksu:

Toimitusmaksu on energiaperusteinen ja se peritään jokaiselta toimitetulta kilowattitunnilta.

Profiilivaikutus:

Profiilivaikutus syntyy asiakkaan tuntikohtaisen sähkönkäytön ja tukkumarkkinoiden spot-hinnan yhteisvaikutuksesta. Jos asiakkaan sähkönkäyttö painottuu niille tunneille, jolloin spot-sähkön hinta on alhainen, profiilivaikutus pienentää lopullista sähkölaskua. Vastaavasti sähkökäytön painottuminen kalliiden spot-hintojen ajalle kasvattaa laskua.

Profiilivaikutus muodostuu asiakkaan toteutuneesta spot-kustannuksesta ja se lasketaan kalenterikuukausittain seuraavasti: asiakkaan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun spot-hinnan keskiarvosta vähennetään vastaavan kalenterikuukauden spot-hinnan aritmeettinen keskiarvo. Spot-hinta on Nord Poolin asiakkaan käyttöpaikan hinta-alueen tuntikohtainen hinta. Sopimuksen tekohetkellä Suomi on yksi hinta-alue ja asiakkaan käyttöpaikan hinta-alue on Elspot Finland. Jos tukkumarkkinoiden spot-hinnoittelussa siirrytään tuntikohtaisesta tarkkuudesta johonkin muuhun, esim. 15 minuutin tarkkuuteen, profiilivaikutus lasketaan uuden tarkkuuden mukaisesti.

Energiamaksu:

Asiakkaalla voi olla kiinnitysjaksoille kolme eri tilaa: (1) hintaa ei ole kiinnitetty lainkaan, (2) hinta on kiinnitetty osittain tai (3) hinta on kiinnitetty 100 %:sesti. Energiamaksu määräytyy kalenterikuukausittain seuraavasti:

 • Jos asiakas ei ole kiinnittänyt hintaa, energiamaksun hinta on kuukauden spot-hinnan aritmeettisen keskiarvon mukainen hinta. Tästä käytetään nimitystä kuukauden keskihinta ja se on kuitenkin aina vähintään nolla senttiä kilowattitunnilta.
 •  Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan osittain, energiamaksun hinta lasketaan seuraavasti: Kiinnitetyn osuuden hinta on tehtyjen kiinnitysten volyymipainotettu keskihinta ja kiinnittämättömän osuuden hinta on kohdan (1) mukainen kuukauden keskihinta. Energiamaksun hinta on kiinnitetyn osuuden ja kiinnittämättömän osuuden volyymipainotettu keskiarvo.
 • Jos asiakas on kiinnittänyt hinnan 100 %:sesti, energiamaksun hinta on tehtyjen kiinnitysten volyymipainotettu keskihinta.

Sähkölaskun suuruus on kaikissa tilanteissa minimissään nolla euroa.

Laskutus ja raportointi

Laskutushinta määräytyy aina kalenterikuukausittain kohdan ”Sähköenergian hinta” mukaisesti riippumatta siitä, mikä asiakkaan valitsema laskutusväli on. Laskussa ei eritellä hinnan muodostumisen yksityiskohtia kuten tuntikohtaisia hintoja, vaan asiakas voi hakea ne Live -palvelusta.

Live-palvelu

Live-palvelu (myöhemmin Live) on asiakkaan sähköenergian salkunhallintapalvelu. Asiakkaan sähkönkäytön ja laskutuksen tuntikohtainen raportointi tapahtuu Livessä, mistä asiakas voi halutessaan ladata tiedot omalle päätelaitteelleen. Livessä asiakas voi tehdä sähkön hintakiinnityksiä ja/tai valtuuttaa LE:n tekemään hintakiinnityksiä asiakkaan puolesta.

Asiakkaalla on velvollisuus ylläpitää omat asiakastietonsa ajan tasalla, mukaan lukien sähköposti- ja puhelinnumerotiedot. Asiakkaan ja LE:n pääasiallinen kommunikointiväline on Live -palvelu.

Yleistä

Siltä osin kuin näissä sopimusehdoissa ei ole mainittu tai ei muuta ole sovittu, tämän sopimuksen mukaisen sähköenergian toimittamiseen käytetään Leppäkosken Energia Oy:n kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja. Ehdot löytyvät osoitteesta www.leppakoski.fi tai ne voidaan lähettää asiakkaalle sähköpostitse.

Sähkönmyyntiehdot (SME2014) ja sähköntoimitusehdot (STE2019)

Sovellamme sähkösopimuksissa sopimuskohtaisia ehtoja sekä Energiateollisuus ry:n suosittelemia yleisiä ehtoja. Kaikkiin sähkösopimuksiin sovellamme yleisesti Energiateollisuus ry:n suosittelemia ehtoja. Alan ehtoja on uudistettiin syksyllä 2014 ja otimme käyttöön uudistuneet ehdot sellaisenaan 1.1.2015. Sähköntoimitusehdot 2019 otimme käyttöön 17.5.2019. Pidätämme oikeudet tarkistaa asiakkaan luottotiedot tilauksen yhteydessä ja olla vahvistamatta sopimusta.

Sähkönmyyntiehdot (SME2014)
Sähköntoimitusehdot (STE2019)

Sähkönmyynti­sopimuksen peruminen

Lähetämme sopimustilauksista vahvistusilmoituksen joko postitse tai sähköpostitse sopimustyypistä ja asiakkaan toiveesta riippuen. Vahvistuksen saapumisesta alkaen asiakkaillamme on 14 vrk:n peruutusoikeus. Sähkösopimuksen peruutuksen syytä ei tarvitse ilmoittaa.

Sopimuksen perumiseksi tarvitsemme asiakkaan nimen, lähi- ja postiosoitteen, puhelinnumeron ja mahdollisen sähköpostiosoitteen. Perumispäätöksestä voi ilmoittaa meille esimerkiksi kirjeellä postitse, soittamalla asiakaspalveluumme tai sähköpostilla. Sähkösopimuksen peruuttamisessa voi käyttää peruutuslomaketta, mutta asiasta voi kertoa myös vapaamuotoisella kirjeellä tai sähköpostilla. Huomaathan, että sähkömyyntisopimuksen perumalla sinulla ei ole voimassa olevaa sähkönmyyntisopimusta Leppäkosken Energian kanssa. Voimassa oleva sähkönmyyntisopimus on sähköntoimituksen edellytys eli ilman sähkönmyyntisopimusta emme voi toimittaa sinulle sähköä.

Sähkönmyyntisopimuksen perumisen vaikutukset

Kun olemme vastaanottaneet perumisilmoituksen, niin sähkösopimus raukeaa. Jos olet pyytänyt sähköntoimituksen aloittamista ennen peruuttamisajan päättymistä, on sinun maksettava meille peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä toimitetusta sähköstä sopimusvahvistuksen mukainen korvaus.

Oletko eri mieltä sopimuksesta tai sen tulkinnasta?

Pyrimme ensisijaisesti ratkaisemaan mahdolliset sopimusta koskevat erimielisyydet osapuolten välisillä neuvotteluilla, mutta kuluttaja voi tarvittaessa saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan.