Energiatodistus

Kiinteistölle määritellään energialuokka asteikolla A-G. Vähiten energiaa kuluttaa A-luokan kiinteistö, eniten G-luokan kiinteistö. Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia, sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen.

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia säästösuosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa. Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei kuitenkaan koske. Omakotitaloille ja enintään kuuden asunnon asuinrakennuksille tai asuinrakennusryhmille, jotka ovat valmistuneet ennen lain voimaantuloa (1.1.2008), todistus on vapaaehtoinen. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Uudistetut todistukset tulevat käyttöön vaiheittain

  • 1.6.2013: Uudisrakennukset, asuinkerrostalot ja uudehkot pientalot (otettu käyttöön vuonna 1980 tai sen jälkeen). Pientaloksi katsotaan asuinrakennus jossa on enintään kaksi asuntoa.
  • 1.7.2014: Rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset. Ketjutaloksi katsotaan asuinrakennus tai asuinrakennusryhmä, jossa on kolme tai useampia asuinhuoneistoja, jonka rakennukset ovat varaston, katoksen tai vastaavan rakennelman välityksellä toisissaan kiinni, ja jossa ei ole päällekkäisiä asuinhuoneistoja.
  • 1.7.2015: Hoitoalan rakennukset sekä kokoontumis- ja opetusrakennukset
  • 1.7.2017: Ennen vuotta 1980 käyttöönotetut pientalot. Pientaloksi katsotaan asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuntoa.

Energiatodistusta ei vaadita mm.

  • rakennuksilta, joiden pinta-ala on enintään 50 m2
  • loma-asunnoilta, joissa ei ole kokovuotiseen käyttöön tarkoitettua lämmitysjärjestelmää, tai joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen
  • suojelluilta rakennuksilta

Energiatodistuksen laatijoiden pätevyyksiä on kahden tasoisia: perustason pätevyys ja ylemmän tason pätevyys.

Energiatodistukset laatii aina pätevä tekijä, jolla on tehtävän vaatima pätevyys ja joka on merkitty Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n energiatodistusten laatijoista ylläpitämään rekisteriin.

  • Energiatodistuksen laatija, jolla on perustason laatijapätevyys, voi laatia energiatodistuksen rakennukselle tai rakennuksen osalle, jossa laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään kuukausitason laskentamenetelmää.
  • Energiatodistuksen laatija, jolla on ylemmän tason laatijapätevyys, voi laatia energia-todistuksen myös silloin, kun laskennallisen kokonaisenergiankulutuksen laskemiseen käytetään laskentamenetelmää, jonka lämmönsiirron laskenta ottaa huomioon rakenteiden lämmönvarausominaisuuden ajasta riippuvaisena (dynaaminen laskentamenetelmä). Käytännössä näitä kohteita ovat jäähdytetyt uudisrakennukset.

 

Lisätietoa energiatodistuksista