Tiedotteet 22.08.2014

Biovoimalaitokselle haetaan ympäristölupaa

Leppäkosken Sähkön, Nokian Renkaiden ja SCA:n suunnitteilla oleva yhteisen Nokialle rakennettavan biokattilalaitoksen rakentamishanke on edennyt ympäristöluvan hakemusvaiheeseen. Lupahakemus on toimitettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle kesäkuun puolessavälissä. Tässä vaiheessa hakijana on Leppäkosken Sähkö Oy.

Hankkeen ympäristövaikutuksia on arvioitu teettämällä laajat selvitykset ja mallinnukset
alan asiantuntijoilla ja uusi biokattila täyttää valmistuttuaan nykyiset tiukentuneet
ympäristönormit.
Biopolttoaineiden kuten metsähakkeen kuljetus lisää jonkin verran alueen liikenteen
määrää ja liikenneselityksen mukaan liikenteen määrä julkisilla teillä kasvaa noin yhden
prosentin. Paperitehtaantiellä ja Nokian valtatiellä vaikutus on vähäisempi.
Biokattilan polttoaineeksi on suunniteltu kotimaisten polttoaineiden lisäksi SCA:n
pehmopaperin valmistukseen liittyvien sivuvirtojen kuten biolietteen ja kuitusaven
hyötykäyttöä. Tavoitteena on, että uudella laitosyksiköllä energiaa tuotetaan vuoden
2016 alussa. Laitoksen lämpöteho on 68 MW ja se tulee korvaamaan maakaasuun
perustuvaa energian tuotantoa ja lisäämään kotimaisten energianlähteiden käyttöä
alueella. Laitos tulee pienentämään Nokian voimalaitoksen hiilidioksidipäästöjä 60 000 –
80 000 tonnia vuodessa. Laitoksen piipun korkeus on 80 metriä.
Investoinnin arvo on noin 50 miljoonaa euroa. Rakennusvaiheen aikana hankkeen
työllisyysvaikutus on noin 200 henkilötyövuotta. Lisäksi laitoksen käyttö ja kunnossapito,
sekä polttoaineen keruu ja kuljetus työllistävät tulevaisuudessa pysyvästi kymmeniä
henkilöitä. Investoinnilla parannetaan osapuolien kilpailukykyä alentamalla
energiantuotannon kokonaiskustannuksia ja tuontipolttoaineen käyttö vähenee murto-osaan
nykyisestä. Kotimaisten polttoaineiden käyttö lisää alueen energiaomavaraisuutta
ja parantaa näin energian tuotannon huoltovarmuutta.

Toteutuessaan investointi parantaa pitkällä tähtäimellä kaukolämmön hintakilpailukykyä
muihin lämmitysmuotoihin verrattuna Nokian alueella.