Tiedotteet 30.03.2017

Leppäkosken osakkeen arvo nousussa edelleen

Leppäkosken Sähkö -konsernin arvo on edelleen vahvassa nousussa. Viidessä vuodessa osakekohtainen substanssiarvo on noussut 244 eurosta 379 euroon. Huolimatta liikevaihdon laskusta liikevoitto ja tulos kasvoivat. Konsernin vuoden 2017 liikevoiton odotetaan olevan vähintään viime vuoden tasoa. Osinkotaso on ollut nousujohteinen jo vuodesta 2010 alkaen. Yhtiökokous päätti , että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 2,00 €/osake ja K-osakkeelle 1,90 €/osake. Lisäksi yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ostaa yhtiön osakkeita 150–300 euron hintaan.

Konsernin talous kehittyi suotuisasti konsernin säilyttäessä hyvän tuloskuntonsa. Konsernin liikevaihto oli noin 59,0 M€ (64,2 M€), jossa laskua edelliseen vuoteen noin 8,1 %. Konsernin liikevoitto kasvoi 6,5 % ollen noin 6,0 M€ (5,6 M€). Tilikauden tulos oli 4,1 M€ (3,8 M€). Investointeja tehtiin 9,3 M€:n edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 114,9 M€:oon (112,2 M€). Omavaraisuusaste nousi 58,5 %:iin (56,5 %) ja maksuvalmius (QR) kohosi 1,2:een (1,1). Konsernin tilikauden poistot olivat 6,2 M€ (7,2 M€), josta arvonalentumiset ja alaskirjaukset 0,1 M€. Lisäksi konsernissa tehtiin pakollisia varauksia yhteensä 1,2 M€.

 

Konserni parhaimpien yritysten joukossa

Leppäkosken Sähkö -konserni luokiteltiin jo toisen kerran peräkkäin 2016 Kauppalehti Oy:n tutkimus- ja analyysiyksikön Balance Consultingin arvostetussa menestyjäluokituksessa menestyjäyritykseksi. Talousanalyytikot totesivat Leppäkosken sijoittuvan sekä kaikkien suomalaisten yritysten että oman toimialansa parhaimpien yritysten joukkoon.


Leppäkoskella tyytyväinen henkilöstö

Henkilöstötyytyväisyyttä mitattiin syyskuussa yhteistyössä eläkevakuutusyhtiö Elon työhyvinvointipalveluiden kanssa. Kyselyn kokonaistulos oli erinomainen ja tulokset kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna paremmat lähes jokaisella osa-alueella. Parhaimmat arviot saivat työn mielekkyys, työilmapiiri ja sosiaalinen tuki sekä johtamisen laatu. Tilikauden päättyessä henkilökuntaa koko konsernissa oli 71 henkilöä.

Asiakastyytyväisyydellä mitattuna Leppäkosken Energia Suomen kolmanneksi paras
Asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin syksyllä 2016. Siinä haastateltiin lähes 7800 asiakasta 30 eri energiayhtiöstä. Tutkimuksessa kartoitettiin asiakasnäkökulmaa ja asiakkaiden tarpeita. Leppäkosken Energia sijoittui tutkimuksessa kolmanneksi asiakastyytyväisyyden osalta. Myös kaukolämmön ja sähkön siirron tulokset olivat hyvät. Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä Leppäkosken asiakaspalveluhenkilöstön ystävällisyyteen ja palveluhaluun sekä sovittujen asioiden hoitamiseen. Lisäksi Leppäkoski koetaan luotettavana, vastuullisena ja asiantuntevana toimijana. Lähes kaikilla osa-alueilla Leppäkoski -konsernin tulokset olivat koko toimialan keskiarvoa paremmat.

Yhtiökokouksen päätökset

Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokous pidettiin 30.3.2017. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen Mika Kotirannan Ylöjärveltä, Esa Koskelan Parkanosta, Markku Koivuniemen Ikaalisista, Risto Linnainmaan Hämeenkyröstä, Tapani Törmän Kihniöltä ja Eero Väätäisen Nokialta.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ostaa ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Yhtiökokouksen päätöksen mukaan yhtiöjärjestykseen lisättiin yhtiön pitkäjänteistä kehittämistä ja hallittua kasvua tukeva omistajapolitiikka.

Tilikauden päättyessä 31.12.2016 emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 4 887 242,02 euroa, josta tilikauden voitto oli 865 980,69 euroa. Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa
– A-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 2,00 euroa per osake ja arvo-osuus
– K-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 1,90 euroa per osake ja arvo-osuus

ja loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.