Tiedotteet 23.06.2014

Leppäkosken Sähkö jatkaa kasvua

Kuluvana vuonna 95 -vuotisjuhlaansa viettävä Leppäkoski kasvatti tulostaan lähes miljoonalla eurolla. Konsernin strategian mukaisesti jatkoimme kotimaisten ja päästöttömien energiaratkaisujen kehittämistä toimialueellamme. Onnistuneet ratkaisut johtivat mm. merkittävään kaukolämmön kysynnän kasvuun.

 
Taloudelliset luvut – taseen loppusuma ylitti 100 M€
Konsernin liikevaihto laski 0,8 % ollen 39,9 M€ (vuonna 2012 40,3 M€). Liikevoitto oli 3,2
M€ (2,8 M€), joka vastaa 16 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tulos ennen satunnaiseriä
oli 3 M€ (3,1 M€). Tilikauden tulokseksi muodostui 3,3 M€ (2,3 M€). Investointeja
tehtiin 25,7 M€:n edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 100,2 M€:oon
(78,9 M€). Omavaraisuus pysyi vahvana ollen 54,2 % (63,6%). Maksuvalmius oli 0,9
(0,9). Leppäkosken Sähkö alaskirjasi sähköenergiamittareita 248 000 €:n edestä uusien
etäluettavien mittareiden asennusten vuoksi.
Liiketoimintakatsaukset – kaukolämpö vahvassa kasvussa
Julkaisimme vuoden aikana useita sähköisiä palveluita, joita tullaan kehittämään edelleen.
Asiakaspalvelukyselystä saatiin edellisvuosien tapaan hyvät tulokset, sillä 86 %
kyselyyn vastanneista arvioi sekä palvelun että henkilöstön osaamisen hyväksi tai erinomaiseksi.
Lämpöpalvelut yhtiöitettiin omaan yhtiöön, Leppäkosken Lämpö Oy:ksi 1.6.2013 alkaen.
Ikaalisissa tuotettiin kaukolämmöstä kotimaisella puupelletillä 47 %. Hämeenkyrön Voima
Oy, osakkuusyhtiömme, tuotti Hämeenkyrön alueen kaukolämmöstä kotimaisilla
polttoaineilla 95 %. Sastamalan Pehulassa kaukolämpö tuotetaan lähes kokonaan päästöttömällä
vedyllä tytäryhtiössämme FC Energialla. Joutsenossa tytäryhtiö FC Power
myi Lappeenrannan Energian kaukolämpöverkkoon vedyllä ja lämmöntalteenotolla tuotettua
lämpöä 93 % alueen kaukolämmön tarpeesta.
Leppäkosken omistukseen siirtyi liiketoimintakaupalla kertomusvuoden lopussa Fortum Power & Heatin Nokian energialiiketoiminnot. Kaupan myötä siirtyi konsernille merkittävä määrä asiakkuuksia liittyen höyry-, maakaasu- ja kaukolämpötoimituksiin.
Teimme sähkökaupassa positiivisen ja hieman budjetoitua paremman tuloksen vuonna
2013. Sähkön myynti kasvoi kertomusvuonna noin 6 % ollen 271 GWh. Eniten kasvua
saavutimme yritysmyynnissä. Etenkin kuluttaja-asiakassegmentissä kilpailu oli todella
kovaa.
Vaihdoimme lähes kaikkien yli 28 500 asiakkaamme sähkömittarit etäluettaviin vuosien
2010–2013 aikana, joka mahdollistaa siirtymisen sähkönkulutuksen tuntimittaukseen.
Sähköverkkopalveluille alkuvuosi oli sääolosuhteiden puolesta suotuisa. Loppuvuodesta
jakelualueemme yli kulki kuusi erillistä myrskyrintamaa. Verkkopalveluissa on jo pitkään
tehty vikoja ennaltaehkäisevää työtä, jonka ansiosta vakiokorvaukseen oikeuttavia yli
kahdentoista tunnin pituisia sähkökatkoja oli vain viidellä asiakkaalla.
Tulevaisuuden näkymät –  sähköverkolle haasteita uusista vaatimuksista
Kertomusvuoden aikana käynnistimme toimintoprosessikuvausten uusimisen tukemaan
strategisten tavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2014 aikana tulemme aloittamaan esimiesvalmennuksen. Valmennuksen tavoitteena on johtamisen sekä toimintatapojen yhtenäistäminen. Kaikkia konserniin kuuluvien yhtiöiden osalta aloitettiin riskikartoituksen
laadinta, joka saatettiin loppuun alkuvuodesta 2014.
Kaukolämpö hakee kasvua omien verkkojen alueilla. Hintakilpailukyky on parantunut ja
asiakkaiden kiinnostus kaukolämpöä kohtaan on lisääntynyt. Leppäkosken Sähkö, Nokian
Renkaat, SCA ja Tampereen Sähkölaitos selvittävät parhaillaan yhteisen tuotantolaitoksen
rakentamista Leppäkosken Sähkön Nokian voimalaitosalueelle. Toteutuessaan
uusi energiantuotantoyksikkö toimittaisi höyryä Nokian Renkaiden ja SCA:n tarpeisiin
sekä kaukolämpöä Nokialle ja Tampereelle.
Sähkökauppa hakee kannattavaa kasvua ja jatkaa aktiivisesti liiketoimintansa kehittämistä
sähköisten palvelujen suuntaan. Samanaikaisesti kehitetään uusia energiaratkaisuja
asiakastarpeiden mukaan.
Sähköverkkoliiketoiminta varautuu tulevaisuuden viranomaisvaateisiin toimitusvarmuuden
parantamiseksi. Samalla etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja toiminnan tehokkuuden
lisäämiseksi sekä rakentamiskustannusten alentamiseksi.
Yhtiömme palvelut ja ratkaisut syntyvät asiakastarpeista, joihin vastaamme mm. erilaisten
kumppanuuksien ja yhteistyön kautta. Strategiamme mukaisesti täytämme roolimme
”kestäviä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin” asiakaslähtöisesti tuotantolähtöisyyden
sijasta. Ratkaisu- ja oppimiskeskeinen toimintamalli ei olisi mahdollinen ilman osaavaa
henkilökuntaamme sekä kumppaniemme ja yhteistyöverkostomme voimaa. Kaikki ketjun
osatekijät työskentelevät yhdessä kestävien energiaratkaisujen eteen. Tavoitteena on
löytää jokaiselle asiakkaalle juuri se energiaratkaisu ja -kokemus, joka parhaiten palvelee
asiakkaan omaa arvomaailmaa ja tarpeita. Asiakkaiden tarpeista lähtevä toiminnan
pitkäjänteinen kehittäminen lunastaa roolimme sanan ”kestävä”, oli kyse sitten kilpailukyvystä, toiminnan ympäristövaikutuksista tai yhteistyön kestosta.
Yhtiökokouksen päätökset
15.4.2014 pidetyssä Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen
kaudelle 2015 – 2017 erovuorossa olevat Markku Koivuniemi, Timo Saraketo ja
Tapani Törmä. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenmäärä nostetaan yhdellä jäsenellä
ja uudeksi jäseneksi valittiin Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen 1.1.2015 alkaen.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ostaa ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita
enintään 15 000 kpl. Valtuutus turvaa yhtiön toiminnan kehittämisen paikallisista lähtökohdista ja pitkäjänteisen omistajapolitiikan. Tilikauden 1.1. – 31.12.2013 voitosta osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 119.168,40 euroa siten, että A-sarjan osakkeille maksetaan 1,20 euroa per osake ja K-sarjan osakkeille 1,15 euroa per osake.