Tiedotteet 12.03.2013

Leppäkosken Sähkö -konsernilla kestävän kehityksen energiavuosi 2012

Vuosi 2012 oli Leppäkosken Sähkö -konsernille kestävän kehityksen vuosi. Konsernissa investoitiin suoraan tai osakkuusyhtiöiden kautta mittavasti uusiutuvaan energiantuotantoon, joka parantaa kilpailukykyä ja samalla vähentää hiilidioksidipäästöjä. Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät.

Taloudelliset luvut

Konsernin liikevaihto kasvoi 9,5 % ollen 40,3 M€ (36,8 M€). Liikevoitto oli 2,8 M€ (2,7 M€), joka vastaa 3,7 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tulos ennen satunnaiseriä oli 3,1 M€ (2,5 M€). Tilikauden tulokseksi muodostui 2,3 M€ (1,9 M€). Kannattavuuden parantamiseksi, sekä olemassa olevien verkkojen ylläpitämiseksi tehtiin investointeja yhteensä 11,6 M€:n (10,4 M€) edestä. Konsernitaseen loppusumma kasvoi 78,9 M€:oon (72,3 M€). Omavaraisuus pysyi vahvana ollen 63,6 % (65,1 %). Alaskirjauksia tehtiin yhteensä 1,5 miljoonan euron edestä.

Liiketoimintakatsaukset

Vuoden lopulla otettiin käyttöön uusi asiakastietojärjestelmä, jonka avulla tarjotaan entistä laadukkaampaa ja nykyaikaisempaa asiakaspalvelua parantaen samalla kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä. Uuden järjestelmän ominaisuuksia otetaan käyttöön vaiheittain, jolloin voidaan varmistaa palveluprosessien luotettava toiminta.

Loppuvuodesta otettiin Ikaalisissa käyttöön uusi pellettilämpökeskus. Laitos rakennettiin Ikaalisten Kylpylän alueelle olemassa olevan öljylämpökeskuksen yhteyteen. Lämpöteholtaan 3 MW:n lämpökeskus tuottaa lähes puolet Ikaalisten alueen kaukolämmöstä.

Hämeenkyrössä vuonna 2011 aloitettu Pohjolan Voima Oy:n, Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin ja Leppäkosken Sähkön yhteishankkeena rakennettu biovoimalaitos otettiin käyttöön lokakuussa 2012.

Leppäkosken Energia Oy osti elokuussa Vapo Oy:ltä Iin kunnan Kuivaniemellä sijaitsevan tuulivoimapuiston. Liiketoimintakaupan myötä Leppäkosken Energian omistukseen siirtyi kahdeksan tuulivoimalaa, joiden sähköntuotantokapasiteetti on 7 MW ja vuosituotanto n. 10-15 GWh:a.

Sähkönmyynnin tulos oli selkeästi positiivinen. Sopimuskanta kasvoi yritysmyynnin osalta merkittävästi, tosin suurimpien sopimusten osalta vaikutus näkyy vasta vuonna 2013. Sähkön myynti kasvoi kertomusvuonna noin 10 % ollen 255 GWh.

Sähkön toistaiseksi voimassaolevien myyntituotteiden hintoja alennettiin huhtikuun alusta. Energiamaksut alenivat 3-7 % myyntituotteesta riippuen. Kahden vuoden määräaikaisten sopimusten hinnat alenivat alkuvuoden aikana ja säilyivät alhaisella tasolla koko loppuvuoden.

Alkutalvi 2012 oli haastava verkkoliiketoiminnalle. Lumikuormien painosta johdoille taipuneet puut aiheuttivat laajoja sähkökatkoksia erityisesti jakelualueen pohjoisosissa. Ilman vikoja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kuten linjojen raivausta sekä korkeaa verkostoautomaatioastetta, olisivat ongelmat olleet kertaluokkaa suuremmat. Vuoden 2012 aikana sähkön siirtohintoihin eikä liittymismaksuihin tehty korotuksia. Etäluettavien mittarien asennus on edennyt tavoitteiden mukaisesti ja kuluvan vuoden loppuun mennessä on vaihtourakka saatu valmiiksi.

FC Power Oy:n vetyvoimalaitokselle rakennettiin kuluneen vuoden aikana kaukolämmön tuotantolaitteet ja kaukolämpöputki Joutsenon taajamaan. Kaukolämmön tuotanto Lappeenrannan Energia Oy:n Joutsenon kaukolämpöverkkoon alkoi lokakuussa 2012. Lämmön tuotanto perustuu Kemira Chemicalsin tehdas-prosessista vapautuvan jäähdytyslämmön talteenottoon ja prosessissa sivutuotteena syntyvän vedyn polttoon.

Tulevaisuuden näkymät

Sähköverkkoliiketoiminta tulee varautumaan tulevaisuuden viranomaisvaateisiin toimitusvarmuuden parantamiseksi. Samalla etsitään uusia innovatiivisia ratkaisuja toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi. Keskeisimpänä tavoitteena lähitulevaisuudessa on löytää merkittäviä kustannussäästöjä sähkön laatutason siitä kärsimättä.

Kaukolämmön osalta haetaan kasvua omien verkkojen alueilla. Hintakilpailukyky on parantunut ja asiakkaiden kiinnostus kaukolämpöä kohtaan on lisääntynyt. Jatkamme selvitystä, jonka tavoitteena on etsiä kokonaistaloudellisin tuotantoratkaisu koko Ikaalisten alueelle. Vaihtoehtoina ovat kotimaisten polttoaineiden lämpökeskuksen rakentaminen Ikaalisiin tai kaukolämpöputken rakentaminen Hämeenkyrön Voimalta.

Yhtiömme palvelut ja ratkaisut syntyvät asiakastarpeista, joihin vastaamme mm. erilaisten kumppanuuksien ja yhteistyön kautta. Strategiamme mukaisesti täytämme roolimme ”kestäviä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin” asiakaslähtöisesti tuotantolähtöisyyden sijasta. Ratkaisu- ja oppimiskeskeinen toimintamalli ei olisi mahdollinen ilman osaavaa henkilökuntaamme sekä kumppaniemme ja yhteistyöverkostomme voimaa. Kaikki ketjun osatekijät työskentelevät yhdessä kestävien energiaratkaisujen eteen. Tavoitteena on löytää jokaiselle asiakkaalle juuri se energiaratkaisu ja kokemus, joka parhaiten palvelee asiakkaan omaa arvomaailmaa ja tarpeita. Asiakkaiden tarpeista lähtevä toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen lunastaa roolimme sanan ”kestävä”, oli kyse sitten toiminnan ympäristövaikutuksista tai yhteistyön kestosta.

Yhtiökokouksen päätökset

12.3.2013 pidetyssä Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen kaudelle 2014 – 2016 erovuorossa oleva Esa Koskela. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ostaa ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Valtuutus turvaa yhtiön toiminnan kehittämisen paikallisista lähtökohdista ja pitkäjänteisen omistajapolitiikan. 1.1.−31.12.2012 voitosta osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 104.430,45 euroa siten, että A-sarjan osakkeille maksetaan 1,05 euroa per osake ja K-sarjan osakkeille 1,00 euroa per osake.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juha Koskinen, juha.koskinen@leppakoski.fi, gsm 044 7503 315