Tiedotteet 15.03.2012

Leppäkosken Sähkö -konsernilla vilkas toimintavuosi 2011

Vuosi 2011 oli Leppäkosken Sähkö -konsernin kannalta vilkas ja strategiset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Tavoitteiden saavuttamiseksi konsernissa investoitiin paljon ja myös lähitulevaisuudessa investoinnit tulevat pysymään nykyisellä tasolla. Kaukolämpöliiketoimintaa lukuun ottamatta kaikki konsernin liiketoiminnat ylsivät budjetoituun tai sitä parempaan tulokseen. Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät.

Taloudelliset luvut

Konsernin liikevaihto oli 36,8 M€ (v. 2010 35,3 M€) ja kasvua oli näin ollen 4 %. Liikevoitto oli 2,7 M€ (2,2 M€), joka vastaa 23 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tulos ennen satunnai­seriä oli 2,5 M€ (2,0 M€). Tilikauden tulokseksi muodostui 1,9 M€ (1,4 M€). Investoin­teja tehtiin 10,3 M€:n edestä ja konsernitaseen loppusumma kasvoi 72,3 M€:oon (64,5 M€).  Omavaraisuus pysyi edelleen vahvana, 65,1 % (68,5 %).

Liiketoimintakatsaukset

Leppäkosken Energia teki Hämeenkyrön kaukolämpöverkon osalta 0,6 M€ alaskirjauksen. Alaskirjauksella ja tuotantorakenneuudistuksella tavoitellaan kaukolämpöliiketoiminnan kilpailukyvyn ja tuloskehityksen parantamista. Kaukolämpötoiminta oli vuonna 2011 tappiollista, sillä maakaasun hinnannousua ei siirretty kaikilta osin asiakkaiden maksettavaksi. Vuoden lopussa Ikaalisten kaukolämmön tuotanto siirtyi liiketoimintakaupalla Fortum Energiaratkaisut Oy:ltä Leppäkosken Energia Oy:lle. Kauppa mahdollistaa Ikaalisten kaukolämmön tuotantorakenteen uudistamisen ja parantaa kaukolämpöliiketoiminnan kannattavuutta sekä kilpailukykyä. Tavoitteena on irtaantua maakaasun käytöstä lähes kokonaan.

Sähköverkkoliiketoiminnan strategisena ohjenuorana on ollut jo 1990-luvulta saakka ”investoi ja panosta riittävästi verkon ylläpitoon; suunnittele verkon käyttö myös häiriötilanteita silmälläpitäen, tunne jokainen verkon osa ja varmista, että käytössämme on riittävästi henkilökuntaa, joka on sitoutunutta ja ammattitaitoista”. Edellä mainituilla pitkäjänteisillä toimilla selvisimme kiitettävästi viime vuoden Teemu- ja Tapani- myrskyistä, jotka riepottelivat verkkoalueita erittäin pahasti. Myrskyistä aiheutuneita vakiokorvauksia maksettiin asiakkaille yhteensä 30.000 €.

Energianmyyntiliiketoiminnan ja yrityskuvan kehittämisessä painopistealueet olivat vahvasti uusien energia­ratkaisujen sekä viestinnän kehittämisessä. Yhtiön www-sivut uudistuivat vuoden alussa ja säh­köisten palvelukanavien kehittäminen on aloitettu. Edellisten lisäksi yhtiön asiakasviestintää on muokattu entistä vuorovaikutteisemmaksi.

Osakkuusyhtiön Hämeenkyrön Voima Oy:n lopullinen investointipäätös yhteis­voimalaitoksen rakentamisesta tehtiin keväällä 2011 ja laitos otetaan kaupalliseen käyt­töön syksyllä 2012. Hanke mah­dollistaa kaukolämmön ja sähkön yhteistuotannon kotimaisilla biopolt­toaineilla.

Tytäryhtiömme FC Energia Oy ja FC Power Oy ovat käynnistäneet toimintansa laajennus­hankkeet. Joutsenossa sijaitseva FC Power sopi loppuvuonna Lappeenrannan Energian kanssa kaukoläm­mön toimituksesta lähes koko Joutsenon kaukolämmön tuottami­sesta. Vastaavasti FC Energia Oy on aloittanut suunnittelun Kemira Chemicals Oy:n kanssa vetyä polttavan voimalaitok­sen rakentamisesta Kemiran Äetsän tehtaalle. Lopullinen investointipäätös tehdään myöhemmin.

Yhtiökokouksen päätökset

15.3.2012 pidetyssä Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen kaudelle 2013 – 2015 erovuorossa olleet Juha Laitinen, Risto Linnainmaa ja Pentti Sivunen. Ikäpykälän vuoksi hallituksesta poisjäävän, ansiokkaasti jo 30 vuotta hallitustyötä tehneen, Juhani Jukolan, tilalle ei valittu ketään. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ostaa ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Valtuutus turvaa yhtiön toiminnan kehittämisen paikallisista lähtökohdista ja pitkäjänteisen omistajapolitiikan. 1.1.−31.12.2011 voitosta osinkoa päätettiin jakaa yhteensä 104.802,15 euroa siten, että A-sarjan osakkeille maksetaan 1,05 euroa per osake ja K-sarjan osakkeille 1,00 euroa per osake.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Juha Koskinen, juha.koskinen@leppakoski.fi

gsm 044 7503 315