Tiedotteet | Sähkö 18.06.2019

Leppäkoskelle ennätystulos jo yhdeksännen kerran peräkkäin – yhtiökokouksen päätökset

Leppäkosken Sähkö -konserni teki ennätystuloksen jo 9. kerran peräkkäin. Emoyhtiön liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,2 % ollen nyt 20,9 (20,7) M€. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi emoyhtiössä merkittävästi FC Power Oy:n ja FC Energia Oy:n osakkeiden myynnin myötä ollen 10,3 (3,9) M€. Konsernin liikevaihto oli 50,7 (53,5) M€, jossa laskua edelliseen vuoteen 5,1 %. Konsernin liikevoitto oli 8,1 (6,4) M€ ja tulos 7,2 (4,6) M€. Omavaraisuusaste nousi 69 %:iin (62,2 %) ja maksuvalmius oli 1,2 (1,1). Konsernin tilikauden poistot olivat 5,9 (6,4) M€. Konsernitaseen loppusumma pieneni edellisestä vuodesta 3,8 M€ ja taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 111,8 M€.

Sähkön jakeluliiketoiminta

Vuonna 2018 Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkoissa siirrettiin sähköä 1,2 % edellisvuotta enemmän. Sähköä siirrettiin yhteensä 389,2 (ed.v. 384,4) GWh. Budjetoitu siirtomäärä alitettiin 5,8 GWh:lla. Uusia sähköliittymiä tehtiin 80 kpl. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto laski edellisvuodesta 14,3 % ollen 4,5 (5,3) M€. Sähkön verollisia siirtohintoja yleis-, kausi- ja kaksiaikatuotteiden osalta nostettiin keskimäärin 8,3 % siirtotuotteesta ja kulutuksen määrästä riippuen. Tehotuotteiden osalta korotus oli keskimäärin 5 %. Liittymismaksuja ei kertomusvuonna korotettu.

Energiaviraston alustavan kohtuullisen tuoton laskelman mukaan vuoden 2017 alituotto oli noin 3,2 miljoonaa euroa ja arvioimme vuoden 2018 alituoton olevan noin 2 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen alituoton määrä 2012–2018 on noin 6,7 miljoonaa euroa. Näin ollen myös siirtohinnoittelumme on lain mukaista ja kohtuullista Vuosi 2018 oli sähkönjakelun toimitusvarmuudella mitattuna erittäin hyvä. Keskimääräinen asiakkaamme kokema sähkönjakelun keskeytysaika vuodessa oli ainoastaan 30 minuuttia.

Kaukolämpöliiketoiminta

Leppäkosken Lämpö Oy:n liikevaihto oli 19,4 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaiseriä oli 2,5 miljoonaa euroa. FC yhtiöiden myynnin yhteydessä myytiin myös Sastamalan Pehulan kaukolämpöverkko Adven Oy:lle, mikä paransi Leppäkosken Lämpö Oy:n tulosta merkittävästi. Yhtiön taseen loppusumma on noin 31,1 miljoonaa euroa. Yhtiön omavaraisuus kertomusvuoden lopussa oli noin 45,6 prosenttia.

Sähkökauppa

Katsauskaudella Leppäkosken Energia Oy:n kuluttajamyynti kasvoi edellisvuodesta ja liikevaihto nousi 4,6 % ollen nyt 15,8 M€ (ed.v. 15,1 M€). Sähkön hankintahinnan voimakas vaihtelu ja hankintahintojen nousu painoivat liikevoiton kuitenkin 2,4 M€ negatiiviseksi. Katsauskaudella yhtiö sai emoyhtiöltä 2,44 M€:n konserniavustuksen ja tilikauden tulos säilyi edellisvuoden tasolla ollen 0,03 M€ voitollinen. Yhtiön taseen loppusumma tarkastelukauden päätteeksi oli 5,2 M€, jossa kasvua edellisvuoteen 0,2 M€. Omavaraisuusaste säilyi lähes viime vuoden tasolla ja oli nyt 29,1 %, jossa laskua edellisvuodesta yksi prosenttiyksikkö.

Tulevaisuuden näkymiä

Jakeluverkkoinvestointeihin lähivuosina 60–80 miljoonaa euroa

Jakeluverkkotoiminnan sääntelyn seurauksena suomalaisiin sähköverkkoihin investoidaan lähes 9 miljardia euroa eli 9 tuhatta miljoonaa euroa, josta Leppäkosken osuus vuosina 2014–2028 on noin 60–80 miljoonaa euroa. Investoinnit parantavat sähköverkkojen säänkestävyyttä ja lisäävät sähköverkkojen toimitusvarmuutta. Liikkumavaramme investointien laajuuden ja aikataulutuksen osalta on hyvin pieni, koska verkkoyhtiöiden on tehtävä ne lain edellyttämällä tavalla.

Kaukolämmön kilpailukykyyn panostetaan edelleen

Kasvustrategiamme mukaisesti etsimme toimialueeltamme uusia kaukolämpöasiakkuuksia, sekä kehitämme uusia palveluita, jotka parantavat kaukolämmön kilpailukykyä. Edellisen lisäksi selvitämme aktiivisesti yritysostokohteita. Tulemme edelleen kehittämään kaukolämmön tuotantomuotoja ja raaka-ainepohjaa nykyistä päästöttömämpään suuntaan. Ulvilan Lämpö Oy:n osakekauppa 100 % omistuksen toteutumiseksi ratkeaa lopullisesti heinäkuussa 2019. Toteutuessaan kauppa nostaa lämpöliiketoiminnan liikevaihtoa noin 10 % ja tukee kasvustrategiaamme. Lämpöliiketoiminnan kehitystoimet tulevat olemaan lähinnä kasvun hakeminen ja käyttökatteen parantaminen nykyisestä tasosta.

Sähkökauppa voitolliseksi

Sähkökaupan osalta olemme aloittaneet tervehdyttämisohjelman ja sähkönmyynnin odotetaan olevan voitollista 2020 loppuun mennessä. Sähköntuotannon ja -tuotanto-osuuksien ennustetaan olevan edelleen tappiollisia.

Yhtiökokouksen päätökset

Leppäkosken Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.6.2019. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6). Yhtiökokous valitsi yhtiön hallitukseen uudelleen erovuoroiset hallituksen jäsenet Mika Kotirannan Ylöjärveltä ja Tapani Törmän Kihniöltä.

Tilikauden päättyessä 31.12.2018 Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 11.827.566 euroa, josta tilikauden voitto on 7.044.767,52 euroa. Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa

– A-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 2,55 euroa per osake ja arvo-osuus
– K-sarjan osakkeille ja arvo-osuuksille 2,45 euroa per osake ja arvo-osuus

Loppu tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittovaratilille.

Leppäkosken Sähkö Oy on sähkömarkkinalain perusteella velvoitettu eriyttämään sähkönjakeluliiketoimintansa omaan yhtiöön. Energiaviraston päätöksen mukaan eriyttäminen tulee tehdä 1.1.2020 mennessä.

Yhtiökokous päätti yhtiön nimen vaihtamisesta Leppäkosken Sähkö Oy:stä Leppäkoski Group Oy:ksi. Nimenmuutos toteutetaan sähkön siirtoverkkoliiketoiminnan eriyttämisen yhteydessä ja yhtiön vanha nimi Leppäkosken Sähkö Oy siirretään yhtiöitetylle siirtoverkkoliiketoiminnalle. Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 1 § muuttamisesta yhtiön toiminimen muutoksen vuoksi. Muutokset astuvat voimaan 1.1.2020 mennessä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 tai juha.koskinen@leppakoski.fi


Leppäkosken Sähkö -konserni lyhyesti:

Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy on keskittynyt sähkömarkkinalain tarkoittamaan jakeluverkkotoimintaan verkkoalueellaan sekä osakkuusyhtiöiden omistuksiin mm. energiantuotannossa. Leppäkosken Energia Oy harjoittaa sähkön myyntiä ja tuotantoa. Kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista vastaa Leppäkosken Lämpö Oy. DL Power Oy omistaa Hämeenkyrön Voima Oy:n osakkeet. Grid.vc Oy on energia-alan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin sijoittavan rahaston hallinnointiyhtiö.