Tiedotteet 11.03.2011

Leppäkosken Sähkö -konsernin talous säilyi vakaana

Leppäkosken Sähkö -konsernin talous säilyi vuonna 2010 vakaana. Konsernin liikevaihto oli 35,3 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen 1,9 miljoonaa euroa. Liikevoitto pieneni edellisvuodesta ja oli 2,2 miljoonaa euroa, tulos oli 1,4 miljoonaa euroa. Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy:n liikevaihto oli 11,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,1 miljoonaa euroa. Sähkön myyntiä sekä kaukolämpö- ja maakaasutoimintaa harjoittavan tytäryhtiö Leppäkosken Energia Oy:n liikevaihto oli 22,6 miljoonaa euroa, kasvua 0,9 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Tilikauden liiketappio oli 0,4 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksen päätökset
11.3.2011 pidetyssä Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokouksessa valittiin yhtiön hallitukseen kaudelle 2012 – 2014 erovuorossa olleet Markku Koivuniemi Ikaalisista ja Tapani Törmä Kihniöstä. Ikäpykälän vuoksi hallituksesta poisjäävän Veikko Anttilan tilalle valittiin toimitusjohtaja Timo Saraketo Ikaalisista.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden ostaa ja luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Valtuutus turvaa yhtiön toiminnan kehittämisen paikallisista lähtökohdista ja pitkäjänteisen omistajapolitiikan.

Leppäkosken Sähkö Oy:n tilikauden voitosta 328.056,98 euroa päätettiin jakaa osinkoa A-sarjan osakkeille 0,90 euroa per osake ja K-sarjan osakkeille 0,85 euroa per osake.

 

Kylmä talvi lisäsi energian kulutusta
Konsernin tulos oli noin 0,07 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi. Budjetoitua heikompaan tulokseen vaikutti osaltaan maakaasun hinnan nousu kaukolämmön tuotannossa sekä korkeat sähkön markkinahinnat varsinkin alku- ja loppuvuonna. Verkkoliiketoiminnan tulos parani edellisestä vuodesta sähkön siirron kasvun myötä. Sähkön siirto toimialueella kasvoi 7 % kylmästä talvesta johtuen. Sähköä käytettiin Leppäkosken Sähkön toimialueella 384 gigawatti-tuntia (=miljoonaa kilowattituntia).

Myös kaukolämmön kulutus kohosi ennätyslukemaan. Leppäkosken Energia Oy myi kaukolämpöä Ikaalisten, Parkanon, Hämeenkyrön, Äetsän ja Ylöjärven Ylisen alueella yhteensä 125,4 GWh (gigawattituntia). Maakaasua Ikaalisissa myytiin 32,2 GWh. Yhteistyöyhtiöt FC Energia Oy ja FC Power Oy toimittivat höyryä Kemira Chemicalsin tehtaille Äetsässä ja Joutsenossa yhteensä 136 GWh sekä sähköä Joutsenon tehtaille 11,6 GWh.

 

Energian hinta vaihtelee voimakkaasti
Pohjoismaisessa sähköpörssissä sähkön markkinahinnat vaihtelivat voimakkaasti kertomusvuoden aikana. Alkuvuoden korkeat hinnat kääntyivät kevään aikana laskuun, kunnes ne loppuvuodesta kääntyivät uudelleen nousuun. Sähkön hintataso oli keskimäärin selkeästi korkeampi kuin edellisenä vuonna. Hankintakustannusten nousu, viranomaispäätös arvonlisäverokannan muu-toksesta sekä vuodenvaihteessa tehdyt energiaveroratkaisut korottivat kuluttajien maksamia energianhintoja.

Pitkän kylmän sääjakson aiheuttama kulutuksen kasvu yhdessä korkean pörssihinnan kanssa käänsi sähkönmyyntiliiketoiminnan tuloksen tappiolliseksi hankintahintasuojauksista huolimatta.

Kertomusvuonna sähkön oman tuotannon osuus sisältäen tuotanto-osuudet nousi 33 %:iin, josta osan myimme pörssin kautta markkinoille. Suoraan kuluttajille myymästämme sähköstä 90 % ostimme sähköpörssistä.

 

Investoinnit osa vastuullista toimintaa
Paikallisesti toimivan energiayhtiön perustarkoitus on voiton maksimoinnin si-jasta tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä energiaan liittyviä palveluja alueemme energiankäyttäjille. Yhtiö on lähellä asiakasta, edesauttaa toimialueensa elinkeinoelämän hyvinvointia ja lisää seutukunnan elinvoimaisuutta mm. parantamalla alueen työllisyyttä. Konsernin toiminnan tuloksesta käytetään yli 90 % toimitusvarmuutta ja oman tuotannon osuutta lisääviin investointeihin.

Edullisista siirtohinnoista huolimatta panostaminen sähköverkoston toimitusvarmuuden kehittämiseen jatkuu. Sähkönjakelun häiriöttömyys on ollut alueellamme selvästi valtakunnan tasoa parempi, mikä on verkoston automatisoinnin ja säännöllisesti hoidettujen johtokatujen ansiota. Investoinnit koostuivat pääasiassa verkoston normaaleista perusparannus- ja uudisrakennusinvestoinneista sekä uusien liittymien rakentamisesta. Verkkoliiketoiminnan kokonaisinvestoinnit olivat 3,8 milj. euroa.

Ikaalisten alueen isoimpia töitä oli Teiharjun ja Ikaalisten sähköasemien välisen varayhteyden vahvistaminen ja Kiviniemen uuden asuntoalueen sähköis-täminen, Ylöjärvellä Haaviston uuden asuntoalueen ja Parkanossa Kairokosken asuntoalueen sähköistäminen.

Hämeenkyrön uusi 110/20 kV sähköasema valmistuu vuonna 2011. Tällä vastataan asiakkaiden lisääntyneeseen sähköntarpeeseen sekä parannetaan toimitusvarmuutta.
Etäluettavien mittarien vaihtoprojekti aloitettiin kertomusvuonna Ylöjärvellä, jossa Asuntilan alueen n. 200 kuluttajalle vaihdettiin uudet mittarit pilottiasennuksena. Pilottiasennuksen jälkeen aloitettiin varsinaiset massa-asennukset Hämeenkyröstä, jonne lähes kaikki mittarit saatiin vaihdettua vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2011 alkupuolella mittarinvaihtotyö jatkuu Ikaalisissa ja loppuvuonna on vuorossa Jämijärvi. Tavoitteena on, että kaikki sähkömittarit on vaihdettu vuoden 2013 loppuun mennessä.
Konsernin investoinnit olivat yhteensä 4,6 miljoonaa euroa.

Oman tuotannon osuus kasvaa
Sähkönhankinnan omavaraisuuden kasvattamiseksi ja vähittäismyyntihinnan vakaana pitämiseksi olemme mukana useissa tuotantohankkeissa tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta.

Merkittävin tuotantohanke on Kyröskoskelle rakennettava biovoimalaitos. Pohjolan Voima Oy, M-Real Oyj ja Leppäkosken Sähkö Oy ovat päättäneet noin 50 miljoonaa euroa maksavan voimalan rakentamisesta M-Realin tehdasalueelle. Hankkeen toteuttaa Pohjolan Voiman tytäryhtiö Hämeenkyrön Voima Oy, josta omistamme 16 %.

Uusi voimalaitos tuottaa sähköä noin 12 MW:n teholla ja lämpöä noin 55 MW:n teholla. Pääosan energiasta käyttävät M-Realin tehdas sekä Hämeenkyrön kaukolämpöasiakkaat. Hankkeen myötä omavaraisuutemme sähkön tuotannossa kasvaa ja saamme Hämeenkyrön kaukolämpöhinnat kilpailukykyisiksi.

Tulevaisuuden näkymät
Energia-alalla on tapahtunut hyvin merkittäviä liiketoimintaympäristön muutoksia mm. asiakaskäyttäytymisen, kilpailutilanteen ja lainsäädännön saralla. Vastaavasti ilmastopolitiikka ja tätä kautta syntyneet poliittiset linjaukset Suomessa ovat merkittävä muutostekijä. Muutoksiin vastaamiseksi käynnistimme vuoden 2010 lopulla strategian uudistamisprosessin.

Leppäkosken Sähkö näkee muutokset mahdollisuutena vahvistaa yhtiön asemaa markkinoilla. Yhtiö tulee muuttamaan palvelutarjontaansa entistä enemmän ratkaisukeskeiseksi, jossa asiakastarpeet on huomioitu kokonaisvaltaisemmin kuin alan muilla yrityksillä.

Toiminta-ajatuksemme eli roolimme energiamarkkinoilla on tarjota asiakkaillemme ”Kestäviä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin”. Paikallisena, monipuolisena ja kilpailukykyisenä osaajana näemme kaikki toimintaedellytykset roolimme täyttämiseksi. Lisäksi toimintaamme tukevat tehokkaat kumppaniverkot, joita pyrimme kehittämään sekä laajentamaan edelleen niille alueille, joista asiakkaamme saavat lisäarvoa.

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Juha Koskinen puh. 044 750 3315 ja asiakkuusjohtaja Mika Laatu puh. 044 7503 309