Tiedotteet 06.04.2018

Leppäkosken Sähkö Oy teki jälleen ennätystuloksen

Leppäkosken Sähkö -konsernin vahva tuloskunto jatkuu edelleen. Konsernin liikevoitto ja netto­tulos ovat nousseet jo 8 vuotta peräkkäin. Yhtiön 100. toimintavuoden (2018) tuloksen ennuste­taan nousevan yli 12 miljoonaan euroon. Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokouk­selle, että osinkoa maksetaan A-osakkeelle 2,50 euroa ja K-osakkeelle 2,40 euroa per osake ja arvo-osuus ja että yhtiön 100. toimintavuoden juhlaosinkona jaetaan A-sarjan osakkeelle 5,00 euroa ja K-sarjan osakkeelle 4,90 per osake ja arvo-osuus.  Lisäksi hallitus on päättänyt, että joulukuun 2017 yhtiökokouksen valtuutuksella hallitus ei tule antamaan kannustinjärjestelmän mukaisia optioita. Mahdollisista uusista johdon ja hallituksen osakepohjaisista kannustimista päätetään tarvittaessa erikseen uudessa yhtiökokouksessa.

Konsernin liikevaihto oli 53,5 M€ (59,0 M€), jossa laskua edelliseen vuoteen 9,4 %. Konsernin liike­voitto oli 6,4 M€ (6 M€) ja tulos 4,6 M€ (4,1 M€).

Omavaraisuusaste nousi 62,2 %:iin (58,5 %) ja maksuvalmius oli 1,1 (1,2). Konsernin tilikauden pois­tot olivat 6,4 M€ (6,2 M€).

Emoyhtiö Leppäkosken Sähkö Oy:n liikevaihto oli 20,7 M€ (28,5 M€). Liikevaihdon muutos (27,4 %) johtui pääosin Nokian alueen liiketoimintajärjestelyistä. Emoyhtiön tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 3,9 M€ (4,6 M€). Tilikauden voitto oli 1,0 M€ (0,9 M€).

Siirtohintoja ei korotettu

Verkkoliiketoiminnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi edellisvuodesta 3,7 % ollen 5,3 M€ (5,1 M€). Sähkön siirtohintoja ei kertomusvuonna korotettu. Myös liittymismaksut säilyivät en­nallaan.

Vuodesta 2010 alkaen yhtiön siirtohintoihin on tehty vain kolme korotusta, joten kovasta investointi­tahdista huolimatta hintakehitys on ollut varsin maltillinen. Yhtiö on investoinut sähkönjakeluverk­koon 2010-luvulla 34 miljoonaa euroa. Vuosi 2017 oli sähkönjakelun toimitusvarmuudella mi­tattuna satavuotisen toimintahistoriamme paras.

Kilpailukykyistä kaukolämpöä

Leppäkosken Lämpö Oy:n tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kasvoi edellisvuodesta 16,1 % ollen 2,1 M€ (1,8 M€). Kaukolämmön kysyntä on edelleen kasvussa.

Leppäkosken alueella kaukolämpö on tutkitusti edullisin lämmitysmuoto. Vuonna 2017 lämpö­pumppu-, aurinko- ja bioratkaisuja tarjoavan ONE 1 Oy:n tekemän selvityksen mukaan kaukolämpö on kilpailukykyisin lämmitysmuoto, kun vertailussa oli mm. maalämpöpumput.

Kaukolämmön hintakehitys on ollut aleneva jo useamman vuoden peräkkäin. Katsausvuonna kau­kolämmön hintaa alennettiin Ikaalisissa vuoden alussa ja Nokialla kaksi kertaa, vuoden alussa ja hei­näkuussa. Lisäksi kuluvan vuoden alussa kaukolämmön energiamaksuja alennettiin koko jakelualu­eella. Millään verkkoalueella ei hintoja korotettu.

Sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi

Leppäkosken Energia Oy:n tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja parani edellisvuodesta 47,5 % ollen -0,5 M€ (-1,0 M€). Sähkökaupan kokonaismyynnin määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna n. 7 % ollen 351 GWh. Kasvu syntyi pääosin kulutta­jamyynnistä.

Leppäkoski osaksi laajempaa innovaatioiden kehittämisalustaa

Leppäkosken Sähkön tytäryhtiö Grid.vc Oy aloitti toimintansa kertomusvuonna. Yhtiö on energia-alalla ja sen asiakasrajapinnassa oleviin ja tuleviin uusiin alkuvaiheen- ja kasvuyrityksiin keskittyvän rahaston hallinnointiyhtiö. Yhtiö hakee sijoittajia rahastoon, joka tulee sijoittamaan energia-alan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Kyseessä on koko energiatoimialalle uusia mahdollisuuksia avaava ratkaisu, jota kukaan ei aiemmin ole toteutta­nut. Yhtiön kumppaneina toimivat mm. energiayhtiöt, teolliset toimijat, yliopistot ja start up -yritykset. Grid.vc:n tavoitteena on kasvaa energia-alan muutoskatalyytiksi, joka vauhdittaa innovaatioiden kehittämistä. Osa yhtiön toimintaa on Grid.LAB, joka tuo em. osapuolet saman keskustelun ää­reen. Myös Leppäkoski tulee sijoittamaan rahastoon tulevina vuosina.

Nolla tapaturmaa ja asiakkaat tyytyväisiä

Pitkäjänteinen työturvallisuuden kehittäminen on ollut tuloksellista ja tavoitteena ollut nolla tapaturmaa saavutettiin katsausvuonna. Työturvallisuuden edistämistoimet ovat näin ollen osoittautuneet oikeiksi.

Kertomusvuonna asiakastyytyväisyys vuoden keskiarvolla mitattuna oli 4.10 (asteikolla 1-5). Keski­määräinen suositteluprosentti oli katsausvuonna 95 %.

Leppäkosken Sähkö juhlii sadatta toimintavuottaan

Leppäkosken Sähkö Oy:n perustava kokous pidettiin 3.1.1919.  Seuraavana vuonna aloitettiin linjojen rakentaminen ja talvella 1921 saatiin kauan odotettu generaattori, virta yhdistettiin johtoihin ja valot syttyivät.

Arvojemme mukainen uudistumiskykyisyys ja voimakas tahto kehittää ovat ohjanneet yhtiön toimin­taa läpi vuosisadan. Yhtiö onkin kasvanut paikallisesta sähköyhtiöstä alueelliseksi energia-alan mo­niosaajaksi. Yhtiön toimintaa on viime vuosina kehitetty suunnitelmallisesti ja olemme kasvaneet kannattavasti, investoineet kymmeniä miljoonia verkkoihin sekä kotimaiseen energiaan. Työllistämme suoraan ja välillisesti satoja henkilöitä lähialueilla. Tuontienergian korvaaminen paikallisilla polttoaineilla on luonut merkittävästi työpaikkoja ja alueellista hyvinvointia.

Toiminta-ajatuksemme ”Kestäviä energiaratkaisuja muuttuviin tarpeisiin” kuvaa hyvin toimintamme perustuksia. Uudistumiskykyi­syyden lisäksi siinä kiteytyvät myös muut toimintaamme ohjaavat arvot: asiakaskeskeisyys, vastuulli­suus ja tuloksellisuus.

Tulevaisuuden näkymä

Yhtiön tuloksen odotetaan nousevan tänä vuonna yli 13 miljoonaan euroon. Tulokseen vaikuttavat kertaluontoiset erät, joita ovat FC Energia Oy:n, FC Power Oy:n ja Pehulan alueen kaukolämpö­verkkojen myynti Adven Oy:lle. Ilman kertaluontoisia eriäkin, kuluvan vuoden tulos ennusteiden mukaan ylittäisi vuoden 2017 tason.

Tulemme jatkossakin parantamaan asiakkaille toimitettavan energian kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteenamme on entistä vahvemmin kehittää digitalisaation mahdollistamia tuotteita, palveluita ja toimintoja kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Varsinainen yhtiökokous

Leppäkosken Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 26.4. klo 14.00 Ikaalisten Kylpylän Maininki-salissa osoitteessa Huvilatie 2, 39500 Ikaalinen. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen sekä kokousta edeltävä 100. toimintavuoden juhlalounas aloitetaan kokouspaikalla klo 12:00.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Juha Koskinen, puh. 044 750 3315 tai juha.koskinen(at)leppakoski.fi