Tiedotteet 11.03.2024

Leppäkoski-konsernin tulos erinomainen, maksuvalmius välttävä

Vuonna 2023 Leppäkoski-konsernin tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (3,2 milj.€), joka on yhtiön yli 100- vuotisen historian toiseksi paras. Konsernin kokonaisliikevaihto oli n. 46,2 miljoonaa euroa (46,4 milj.€) ja liikevoitto 4,5 miljoonaa euroa (4,2 milj.€).  Konsernin käyttökate oli 12,9 miljoonaa euroa (12,1 milj.€). Erinomaisesta tuloksesta huolimatta konsernin maksuvalmiustaso (quick ratio) on viimeisen kahden vuoden aikana pudonnut välttävälle tasolle ollen 0,5. Konsernin oma pääoma vahvistui n. 9,9 miljoonaa € ja oli tilikauden päätteeksi n. 71,0 miljoonaa euroa (61,1milj.€).

Emoyhtiö Leppäkoski Group Oy:n liikevaihto oli 7,9 miljoonaan euroa (6,3 milj.€) ja liikevoitto -1,6 miljoonaa euroa (-3,4 milj.€). Tilikauden tulos oli 0,36 miljoonaa euroa (1,33 milj.€). Omavaraisuusaste tilikauden lopussa oli 29,7% (28,4%) ja maksuvalmius oli tyydyttävällä tasolla ollen 0,6. 

Lämpöliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Leppäkosken Lämpö Oy:n liikevaihto nousi edellisvuodesta ollen 22,6 miljoonaa euroa (21,0 milj.€). Lämpöliiketoiminnan liikevoitto oli 0,76 miljoonaa euroa (0,66 milj.€)

Sähkönjakeluliiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön Leppäkosken Sähkö Oy:n liikevaihto laski edellisvuodesta ollen 19,8 miljoonaa euroa (20,3 milj.€). Sähkönjakeluliiketoiminnan liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,8 milj.€). Vuoden 2022 tasosta voimakkaasti alentuneet sähkönmarkkinahinnat puolittivat emoyhtiössä olevan sähköntuotannon liikevaihdon, vaikkakin tuotannon volyymi kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna.   

Emoyhtiö Leppäkoski Group Oy teki 12,0 miljoonan euron SVOP sijoituksen Leppäkosken Lämpö Oy:n ja 4,8 miljoonan euron SVOP sijoituksen Leppäkosken Sähkö Oy:n. Sijoitusten avulla vahvistettiin tytäryhtiöiden omaa pääomaa ja järjesteltiin konsernin sisäisiä velkoja.

Yhtiö on osana kokonaisvaltaista riskienhallintastrategiaa käynnistänyt uuden, energiapuuliiketoiminnan, jolla pyritään ensisijaisesti turvaamaan raaka-aineiden hankinta ja kaukolämmön kilpailukyky pitkällä tähtäimellä. Uusi toiminta edellyttää riittäviä taloudellisia puskureita polttoaineiden hankintaan ja hankinnan resurssointiin.

Leppäkoski Group Oy järjesti osakeannin 20.12.2023-31.1.2024, jossa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tarjottiin merkittäväksi yhtiön hallussa olevia osakkeita. Annin avulla kerättiin osakkeenomistajilta noin 4,7 miljoonaa euroa puunhankintaliiketoiminnan järjestelyihin, käyttöpääoman vahvistamiseksi ja tulevien investointien rahoittamiseksi. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 4 987 kpl yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita ja enintään 6 480 kpl yhtiön hallussa olevia K-sarjan osakkeita. Antiin osallistui 30 osakkeenomistajaa ja kaikki osakkeet tulivat annissa merkittyä. Annista huolimatta konsernin maksuvalmius on välttävällä tasolla ja kuluvan vuoden aikana kassavirran hallintaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Kertomusvuoden aikana hallitus päivitti konsernin rahoitusstrategian, jolla varmistetaan konsernin rahoitus pitkällä aikavälillä.