Tiedotteet 15.04.2024

Tarkennus 18.4.2024 Leppäkoski Groupin yhtiökokouksen asialistaan

Leppäkoski Groupin hallitus on tarkentanut 18.4.2024 pidettävän yhtiökokouksen asialistan kohtaa 13, johtuen julkisuudessa esiintyneiden osakeantia koskevien tietojen epäselvyyksistä. Tarkennus kohtaan ei muuta aiemman antivaltuutuksen sisältöä tai mahdollisen osakeannin toteutustapaa.

Yhtiön hallitus hakee yhtiökokouksessa 18.4.2024 valtuuksia jakaa uusia osakkeita osakeyhtiölain menettelyn mukaisesti. Tällöin valtuutuksen mahdollistama anti järjestettäisiin siten, että kaikille vanhoille osakkaille tarjottaisiin mahdollisuus osallistua siihen ja heille taattaisiin oikeus saada allokaatiossa vähintään omaa omistusosuuttaan vastaava osuus antiosakkeista. Osakkaille tiedotetaan mahdollisen osakeannin aikataulusta ja osallistumismahdollisuudesta.

Tarkennus koskee ainoastaan esityslistan asiakohtaa 13. Valtuutusehdotusta tarkennettiin siten, että annettaessa osakkeita yhtiön nykyisille osakkeenomistajille (pois lukien henkilöstölle, joihin ei lueta kuuluvaksi toimitusjohtajaa taikka talousjohtajaa, tarkoitetut kannustinjärjestelmät), tulee osakkeita tarjota ensisijaisesti siinä suhteessa kuin osakkeenomistajilla ennestään on yhtiön osakkeita. Muilta osin valtuutusehdotusta ei ole muutettu.

 

Tarkennus kokouskutsun kohtaan 13 (15.4.2024)