Tiedotteet 24.03.2015

Vuosi 2014 oli menestyksekäs Leppäkoski-konsernille

Leppäkosken Sähkö Oy on 95 toimintavuotensa aikana kasvanut paikallisesta sähköyhtiöstä vastuulliseksi alueelliseksi energia-alan moniosaajaksi tuotteinaan sähkö, kaukolämpö, maakaasu, höyry, paineilma, teollisuusvedet ja energiatoimialaan liittyvät palvelut. Edellisten lisäksi toimimme kumppanina useissa eri yhteisyrityksissä mm. suurteollisuuden sekä muiden energia-alan toimijoiden kanssa. Vahvasti pirkanmaalainen energiayhtiö toimii nykyisin energian tuottajana, jakelijana ja myyjänä tarjoten asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja. Juhlavuosi 2014 oli konsernille menestyksekkäin monella mittarilla mitattuna.

Liikevaihto ja tulos kasvussa

Konsernin liikevaihto kasvoi 69,7 % ollen 67,7 M€ (v. 2013 39,9 M€). Liikevoitto oli 4,8 M€ (3,2 M€), joka vastaa 50 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tulos ennen satunnaiseriä oli 4,2 M€ (3,0 M€). Tilikauden tulokseksi muodostui 3,2 M€ (3,3 M€). Investointeja tehtiin 11,6 M€:n (25,7 M€) edestä ja näin ollen konsernitaseen loppusumma kasvoi 105,4 M€:oon (100,2 M€) käyttöomaisuuden myynnit huomioiden. Omavaraisuus pysyi vahvana nousten 54,8 %:iin (54,2 %). Maksuvalmius oli 0,9 (0,9). Kaukolämpöliiketoiminta kasvatti tulostaan tuotantorakenteen muutosten myötä. Sähköntuotanto ja tuotanto-osuudet olivat raskaasti tappiollisia lukuun ottamatta omia koskivoimaloita sekä Kuivaniemen tuulipuistoa. Budjetoitua parempaan tulokseen ylsivät sähköverkkoliiketoiminta ja kaukolämpöliiketoiminta. Nokian liiketoimintakaupan haltuunotto onnistui tavoitteiden mukaisesti ja tulevaisuuden näkymät tältä osin ovat hyvät.


Hinnat pysyivät vakaina

Vuoden 2014 aikana ei kaukolämmön hintaa korotettu Leppäkosken Lämpö Oy:n toimialueella. Nokian Viholan pellettikeskusinvestointi mahdollisti 1,7 %:n kaukolämmön hinnanalennuksen Nokian alueella kuluvan vuoden alusta. Kesäkuun 2014 alussa Leppäkosken Energia Oy alensi n. 15 000 toimitusmyyntiasiakkaan myyntisopimusten energiamaksuja 6-7 %. Yleisestä kustannustason noususta huolimatta sähkön siirtomaksuja ja liittymismaksuja ei vuonna 2014 korotettu.
Tulevaisuuden näkymät: Kestäviä energiaratkaisuja ja alueellista hyvinvointia

Leppäkosken Lämpö Oy jatkaa pitkäjänteistä tuotantorakenteen uudistamista varmistaakseen asiakkailleen ympäristöystävällisen kaukolämmön kilpailukykyiseen hintaan.Tähän liittyen keskeisimpänä hankkeena on kertomusvuoden marraskuussa perustetun Nokianvirran Energia Oy:n käynnistetty biovoimalaitoshanke, joka valmistuttuaan tuottaa kaukolämpöä Leppäkosken Lämmön kaukolämpöasiakkaille Nokialla. Investointi parantaa erityisesti kaukolämmön hintakilpailukykyä muihin lämmitysmuotoihin verrattuna. Tämän lisäksi tavoitteena on kasvattaa kaukolämpöliiketoimintaa nykyisten verkkojen toiminta alueilla.

Sähköverkkopalvelut jatkavat viranomaisen asettamien tehostamisvaatimusten läpivientiä varmistaen samalla sähkönjakelun häiriöttömyyden sähkömarkkinalain mukaisesti.

Leppäkosken Energia Oy tulee kuluvana vuonna edelleen kärsimään sähkön tuotanto-osuuksien heikosta kannattavuudesta. Yhtiön tavoitteena on tehostaa toimintaansa erilaisten kumppanuuksien avulla sekä kasvattaa asiakasmääräänsä.

Leppäkosken Sähkö -konserni katsoo luottavaisesti tulevaisuuteen. Konserni toteuttaa suunnitelmallisesti ydinliiketoimintojensa kasvustrategiaa ja kantaa oman yhteiskuntavastuunsa energiatoimijana.

Vahvasti pirkanmaalainen energiayhtiö toimii nykyisin energian tuottajana, jakelijana ja myyjänä tarjoten asiakkailleen kestäviä energiaratkaisuja. Konsernin lähivuosien toimenpiteet luovat hyvinvointia koko seutukunnalle, josta esimerkkinä osakkuusyhtiömme Nokianvirran Energian v. 2016 valmistuvaksi suunnitellun biovoimalaitoksen liki 200 henkilötyövuoden välillinen työllisyysvaikutus.

Huolimatta siitä että kaikki liiketoiminnat eivät vielä ole tavoitellussa tuloskunnossa, konsernin kokonaistuloksen ennustetaan olevan myös vuonna 2015 vähintään nykyisellä tasolla. Kertomusvuoden lopulla käynnistetyn strategiaprosessin uudistamisen keskeisinä linjauksina on tehtyjen liiketoimintakauppojen haltuunotto sekä olemassa olevan toiminnan tehostaminen. Samanaikaisesti tavoittelemme hallittua kasvua.

Leppäkosken Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään Ikaalisten toimitalolla maanantaina 30.3.2015 klo 16.00 alkaen.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Juha Koskinen, juha.koskinen@leppakoski.fi, gsm 044 7503 315