Tiedotteet 07.04.2014

Yhtiökokouskutsu

Leppäkosken Sähkö Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15.4. klo 11.00 Leppäkosken Sähkö Oy:n keskustoimipaikassa (Eino Salmelaisen katu 23), Ikaalisissa.

Yhtiökokouksessa on esillä yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä hallituksen ehdotus

1) omien osakkeiden osto- ja luovutusvaltuutuksesta,
2) yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään,
3) tarvittavista yhtiöjärjestysmuutoksista,
4) ajasta, jonka kuluessa yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään sekä
5) osingonmaksun ajankohdasta.

1. Omien osakkeiden ostovaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla seuraavin ehdoin:

  • Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön voitonjakokelpoista omaa pääomaa.
  • Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 15.000 A-osaketta ja enintään 15.000 K-sarjan osaketta.
  • Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, keneltä ja missä järjestyksessä omia osakkeita hankitaan, sekä siitä, että omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai yritysjärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää.
  • Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti ja hallitukselle annetaan oikeus päättää osakkeiden hankintahinnasta. Osakkeita voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
  • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Omien osakkeiden luovutusvaltuutus
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön kulloinkin
hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

  • Valtuutus koskee enintään 15.000 A-sarjan osakkeen ja 15.000 K-sarjan osakkeen luovuttamista.
  • Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia osakkeita luovutetaan muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia omia osakkeita edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai yritysjärjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa sekä osana yhtiön kannustusjärjestelmää.
  • Osakkeet luovutetaan hallituksen päättämällä hinnalla. Osakkeita voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
  • Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

2. Ehdotus yhtiön osakkeiden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään.

3. Ehdotukset yhtiöjärjestysmuutoksiksi:

Ehdotetaan lisättäväksi yhtiöjärjestykseen uusi 16 §: Arvo-osuusjärjestelmä:

”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.”

Muut yhtiöjärjestysmuutokset:

9§ Ehdotetaan muutettavaksi seuraavaan muotoon:

”Kutsu yhtiökokouksen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ainakin kahdessa yhtiön toimialueella leviävässä, yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai postittamalla kutsu samassa ajassa osakkeenomistajille osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Ennakkoilmoittautumisesta on mainittava kokouskutsussa.”

13§ Ehdotetaan poistettavaksi viimeinen lause, joka kuuluu seuraavasti:

”Tämä pykälä on merkittävä osakekirjaan.”

14§ Ehdotetaan poistettavaksi viimeinen lause, joka kuuluu seuraavasti:

”Tämä pykälä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.”

15§ Ehdotetaan poistettavaksi 6. momentin viimeinen kappale, joka kuuluu seuraavasti:

”Tämä pykälä on merkittävä K-sarjan osakkeiden kohdalle osakeluetteloon sekä K-sarjan osakkeista annettaviin osakekirjoihin ja mahdollisesti annettaviin väliaikaistodistuksiin ja osakeantilippuihin.”

4. Ehdotus ajasta, jonka kuluessa yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään.

Ehdotetaan, että yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään alkaa 1.8.2014 ja päättyy 29.8.2014, jonka jälkeen yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5. Ehdotus osingonmaksun aikataulusta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta mahdollisesti päätettävä osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.9.2014. Osinko maksetaan 17.9.2014.

Tilinpäätösasiakirjat ovat viikon ajan ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön keskustoimipaikassa, Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkaalle.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön keskustoimipaikkaan viimeistään perjantaina11.4.2014 ennen klo 16.00 kirjallisesti, puhelimitse 044- 7503 515 (Ritva Vanhatalo) tai 044-7503 558 (Marjaana Pitkänen) tai sähköpostilla: ritva.vanhatalo@leppakoski.fi

Yhtiökokouksessa mahdollisesti käytettävät yksilöidyt valtakirjat tulee ennakkotarkastusta varten jättää yhtiölle yllämainittuun osoitteeseen viimeistään 11.4.2014 klo 16.00.

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikauden 1.1. – 31.12.2013 voitosta osinkoa yhteensä 119.168,40 euroa siten, että A-sarjan osakkeille maksetaan 1,20 euroa per osake ja K-sarjan osakkeille 1,15 euroa per osake. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen, maksetaan osinko osakkeenomistajien ilmoittamalle pankkitilille 17.9.2014.

Ikaalisissa 18.3.2014
Hallitus

Huom! Pahoittelemme lehti-ilmoituksissa olleita virheellisiä puhelinnumeroita, yllä oikeat puhelinnumerot.