Sähkön toimitusvarmuus ja laatu

Korkea verkoston automaatioaste, maakaapelointi, verkostojen säännöllinen huolto ja ylläpito sekä osaava henkilökunta takaavat huippuluokan toimitusvarmuuden.

Sähköverkon rakentamisessa ja alihankinnassa toimimme energiaa ja ympäristöä säästävästi.

Sähkömarkkinalain laatuvaatimukset

Sähkömarkkinalain 1.9.2013 51 § mukaan verkonhaltijan on annettava liittyjälle liittymissopimusta koskevassa tarjouksessa tiedot jakeluverkon toimitusvarmuuden tasosta ja siihen vaikuttavista suunnitelmista.

Jakeluverkko on uusien laatuvaatimusten mukaisesti suunniteltava ja rakennettava, ja sitä on ylläpidettävä siten, että:

  1. verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset;
  2. jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä;
  3. jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä.

Jakeluverkonhaltija voi määrittää käyttöpaikkaan sovellettavan tavoitetason 1 momentin 3 kohdasta poiketen paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos:

käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinteää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä; tai
käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden aikana enintään 2 500 kilowattituntia ja 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen täyttämisen edellyttämien investointien kustannukset olisivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi.

Laatuvaatimusten voimaanastuminen

Ylläolevat sähkömarkkinalain laatuvaatimukset astuvat voimaan 119 § mukaisesti portaittain:

  • 50 % asiakkaista vaatimuksen piirissä 31.12.2019
  • 75 % asiakkaista vaatimuksen piirissä 31.12.2023
  • 100 % asiakkaista vaatimuksen piirissä 31.12.2028

Painavista ja erittäin painavista syistä täytäntöönpanoaikoihin on mahdollista saada jatkoa maksimissaan seuraavasti: 75 % vuonna 2028 ja 100 % 2036.

Leppäkoski tulee noudattamaan sähkömarkkinalain laatuvaatimuksia lainsäätäjän asettamassa aikataulussa ja pyrkii tekemään laatuvaatimuksia palvelevat ratkaisunsa niin kustannuksien kuin ympäristön puolesta kestävien periaatteiden mukaisesti.